Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Mandario Company s.r.o., se sídlem: Bryksova 947/21, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 285841 („Mandario“) chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Mandario je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Mandariem během Vašeho používání internetových stránek, jejichž provozovatelem je Mandario („Internetové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů ze strany Mandaria během plnění smluv s obchodními partnery (obchodními partnery Mandaria jsou výhradně právnické osoby nebo fyzické osobami podnikající, tzn., že zpracování osobních údajů se uplatní ve vztahu k fyzickým osobám zastupujícím právnické nebo fyzické osoby podnikající – viz kapitola „Osobní údaje třetích osob“), (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Mandaria, (iv) zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Mandaria.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností Mandario zpracovávány pro tyto účely:

  • Plnění smlouvy (obchodními partnery Mandaria jsou výhradně právnické osoby nebo fyzické osobami podnikající, tzn., že zpracování osobních údajů se uplatní ve vztahu k fyzickým osobám zastupujícím právnické nebo fyzické osoby podnikající – viz kapitola „Osobní údaje třetích osob“)
  • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
  • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Mandaria, například ochrana Internetových stránek před zneužitím, posuzování bonity obchodního partnera);
  • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o návštěvu našeho showroomu, vytvoření individuální nabídky apod.);

 

Zpracovávané osobní údaje

Mandario je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

E-mail

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů,

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Číslo účtu

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

IČO, DIČ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

 

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci Mandaria a jejích smluvních partnerů, které jsou nezbytné pro zajištění výroby, distribuce zboží a služeb.

 

Příjemci osobních údajů

Ve společnosti Mandario jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Mandario je v zákonem stanovených případech oprávněno, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů Mandaria a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Mandariem, popř. jiné údaje, které Mandario obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Mandario za účelem plnění smluv s obchodními partnery.

Obchodní partner tímto bere na vědomí, že Mandariobude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností Mandario své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci se společností Mandario.

 

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Mandario povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku

 

POUŽITÍ COOKIES