Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme jako přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (známé také jako GDPR), (dále také jen „nařízení“). Tento dokument Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) představuje obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (subjektu údajů) níže uvedeným správcem.

 

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení je společnost Mandario Company s.r.o., se sídlem: Litevská 1174/8, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 285841 (dále jen „správce“).

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Zásady se vztahují na:

- zpracování osobních údajů prováděné správcem při odeslání požadavku prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách „mandario.eu“, které jsou dostupné z internetové adresy www.mandario.eu nebo www. vyrobce-parfemu.cz (dále jen „internetové stránky“), jejichž provozovatelem je správce,

- zpracování osobních údajů správcem při jednání před uzavřením smlouvy, plnění smluv či jiných smluvních ujednání,

- zpracování osobních údajů při plnění právních povinností správce,

- zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení,

- zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů správce.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Níže jsme pro vás níže připravili informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, zda osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům mohou být osobní údaje použity, komu mohou být předány a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Správce dále zpracovává údaje o užívání internetových stránek uživateli, včetně případů, kdy si uživatel prohlíží internetové stránky přes mobilní aplikaci, prostřednictvím souborů cookie a obdobných technologií. Bližší informace k tomuto naleznete na našich internetových stránkách v sekci Cookies

 

3. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány pro tyto účely:

  • Plnění smluv včetně jednání před uzavřením smlouvy (typicky smlouvy o dodávce zboží, které má správce ve svém obchodním portfoliu, případně jiná plnění),
  • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
  • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, posuzování bonity obchodního partnera apod.);
  • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě zájmu o návštěvu našeho showroomu, informace o nabízeném zboží a službách, vytvoření individuální cenové nabídky apod.)

 

4. Zpracovávané osobní údaje

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

E-mail

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů,

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Číslo účtu

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

IČO, DIČ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

 

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci společnosti správce a jejích smluvních partnerů, které jsou nezbytné pro zajištění výroby, distribuce zboží a služeb.

 

5. Příjemci osobních údajů

Správce osobní údaje zpřístupňuje oprávněným zaměstnancům a dle povahy plnění dopravci (určen an základě dohody se zákazníkem), případně jiným svým subdodavatelům (s ohledem na předmět plnění, který je mezi správcem a daným subjektem dán). Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

6. OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se správcem, popř. jiné údaje, které správce obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije správce za účelem plnění smluv s obchodními partnery.

Obchodní partner tímto bere na vědomí, že správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů správcem své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci se správcem.

 

7. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EU

 Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

 

8. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Níže bychom vás rádi informovali o vašich právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte. 

8.1 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům a máte rovněž právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak (tedy osobní údaje jsou zpracovávány), máte právo získat přístup k těmto svým osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

V rámci práva na přístup k osobním údajům nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně. Za další kopie, tj. za druhou kopii a každou další, vám můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

8.2 Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

8.3 Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) byl odvolán souhlas s poskytnutím osobním údajů (za předpokladu, že byl potřebný)

c) vznesli jste z důvodu týkajících se vaší konkrétní situace námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování anebo jste v případě, že se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, vznesli námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se k naší společnosti.

Dovolujeme si vás však upozornit, že právo na výmaz se vždy neuplatní. Zejména se neuplatní tehdy, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje;

c) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8.4 Právo na omezení zpracování

Máte právo v některých případech využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. Nikoliv však navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud byste popírali přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) pokud byste z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznesli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

8.5 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo námi jako jedním správcem správci druhému, bude-li to technicky proveditelné.

8.6 Právo vznést námitku

Máte právo vznést z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího odkladu; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

8.7 Právo podat stížnost

Mimo výše uvedené máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8.8 Právo na informace a jak uplatnit stížnost a jednotlivá práva u správce

Nejvhodnější způsob, jak získat informace vztahující se ke zpracování vašich osobních údajů a jak lze uplatnit stížnost a jednotlivá práva u správce, je zaslání emailu na emailovou info@mandario.cz.

Rovněž žádost můžete zaslat prostřednictvím datové schránky společnosti, případně v listinné podobě na adresu sídla společnosti. V takovém případě však musí být vaše žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. Podáním stížnosti u správce není nijak dotčeno oprávnění podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další měsíc. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás budeme informovat.

9. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku

 

10. Dodatečné informace

Pokud by Vám nebylo cokoliv jasné, nebo byste požadovali dodatečné a podrobné informace, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese  info@mandario.eu.

V Praze dne 1. 11. 2022

Mandario Company s.r.o.