Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť Mandario Company s.r.o., so sídlom: Litevská 1174/8, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 285841 ( "Mandario") chráni všetky spracúvané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Mandario je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679), správcom Vašich osobných údajov, tj. zhromažďuje, uchováva a využíva (i inak spracováva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sú osobné údaje spracovávané, sú definované podrobnejšie nižšie).

Tieto Zásady spracovania osobných údajov sa vzťahujú na (i) spracovanie osobných údajov vykonávané Mandariom počas Vášho používania internetových stránok, ktorých prevádzkovateľom je Mandario ( "Internetová stránka"), (ii) spracovanie osobných údajov zo strany Mandaria počas plnenia zmlúv s obchodnými partnermi (obchodnými partnermi Mandaria sú výhradne právnické osoby alebo fyzické osoby podnikajúce, tzn., že spracovanie osobných údajov sa uplatňujú vo vzťahu k fyzickým osobám zastupujúcim právnické alebo fyzické osoby podnikajúce - viď kapitola "Osobné údaje tretích osôb"), (iii) spracovanie osobných údajov pri plnení právnych povinností Mandaria, (iv) spracovanie osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení, (v) spracovanie osobných údajov, ktoré je potrebné na účely ochrany oprávnených záujmov Mandaria.

Zásady spracovania osobných údajov popisujú účely spracovania osobných údajov a spôsoby ich spracovania, informujú o jednotlivých kategóriách spracovávaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

 

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosťou Mandario spracúvané na tieto účely:

  • Plnenie zmluvy (obchodnými partnermi Mandaria sú výhradne právnické osoby alebo fyzické osoby podnikajúce, tzn., že spracovanie osobných údajov sa uplatňujú vo vzťahu k fyzickým osobám zastupujúcim právnické alebo fyzické osoby podnikajúce - viď kapitola "Osobné údaje tretích osôb")
  • Plnenie právnych povinností (najmä povinnosti v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda prenos osobných údajov orgánom finančnej správy; prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi);
  • Ochrana oprávneného záujmu správcu (ochrana práv a právom chránených záujmov Mandaria, napríklad ochrana Internetových stránok pred zneužitím, posudzovanie bonity obchodného partnera);
  • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov (najmä v prípade Vášho záujmu o návštevu nášho showroomu, vytvorenie individuálnej ponuky a pod.);

 

Spracovávané osobné údaje

Mandario je oprávnená spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracovania:

Údaje subjektov

Účely spracovania:

Meno a priezvisko

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcu, Vybavovanie požiadaviek zaslaných pomocou elektronických formulárov

Kontaktná adresa

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcu, Vybavovanie požiadaviek zaslaných pomocou elektronických formulárov

E-mail

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcu, Vybavovanie požiadaviek zaslaných pomocou elektronických formulárov

Telefónne číslo

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcu, Vybavovanie požiadaviek zaslaných pomocou elektronických formulárov

Číslo účtu

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcu

IČO, DIČ

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcu

 

Osobné údaje sú spracovávané ako manuálne, tak automatizovane. K automatizovanému spracovaniu osobných údajov dochádza s účelom plnenia zmluvy, najmä na zabezpečenie vnútorných procesov v rámci Mandaria a jej zmluvných partnerov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie výroby, distribúcie tovaru a služieb.

 

Príjemcovia osobných údajov

V spoločnosti Mandario sú Vaše osobné údaje sprístupnené iba oprávneným zamestnancom. Vždy však iba v miere potrebnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania, a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov.

Mandario je v zákonom stanovených prípadoch oprávnené, resp. povinné, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

 

OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍCH OSÔB

Osobné údaje tretích osôb, ktorými sa rozumejú osobné údaje zamestnancov a zákazníkov obchodných partnerov Mandaria a ďalších fyzických osôb podieľajúcich sa na spolupráci s Mandariom, popr. iné údaje, ktoré Mandario dostane od obchodného partnera v súvislosti s uzavretím či plnením zmluvy, budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto osobné údaje použije Mandario za účelom plnenia zmlúv s obchodnými partnermi.

Obchodný partner týmto berie na vedomie, že Mandario bude spracovávať osobné údaje tretích osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, ak sú také. Po dlhšiu dobu budú potom uchované, ak vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom. Obchodný partner je povinný riadne poučiť o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Mandario svojich zamestnancov, zákazníkov a ďalšie fyzické osoby podieľajúce sa na strane obchodného partnera na spolupráci so spoločnosťou Mandario.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je Mandario povinné ako správca osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste nám ku spracovaniu dali súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania po nižšie uvedenú dobu:

Účel spracovania

Doba uchovávania

Plnenie zmluvy

po dobu trvania zmluvy a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvy

Plnenie právnych povinností

po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom

Ochrana oprávneného záujmu správcu

maximálne po dobu 3 rokov od doby začiatku spracovania údajov, ak neustanovujú osobitné právne predpisy inak, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje dlhšie v súvislosti s konkrétnym prípadom

Vybavovanie požiadaviek zaslaných pomocou elektronických formulárov

po dobu nevyhnutnú na vybavenie príslušnej požiadavky

 

POUŽITIE COOKIES